jk;x<+ ftyk & ,d utj

HkkSxksfyd fLFkfr %&
jk;x< ftys ds iwoZ esa mMhlk izkUr] mRrj esa ftyk t'kiqj NRrhlx<] mRrj if'pe esa ftyk ljxqtk NRrhlx< rFkk ftyk dksjck NRrhlx< if'pe esa ftyk pkaik&tkatxhj NRrhlx< ,oa nf{k.k esa ftyk egkleqUn ,oa NRrhlx< dk ftyk jk;iqj ls tqMrh gSA

{ks=Qy%&   jk;x<+ ftys dk {ks=Qy 6836-33 oxZ fd0eh0 gSA
tula[;k%&   14]93]627 ¼tux.kuk 2011 vuqlkj½ iq:"k& 7]49]439 L=h&7]44]188
dqy m|ksxksa@[knkuksa dh la[;k%&   dqy m|ksx 57 ¼2009 dh fLFkfr esa½
{ks=Qy%&   jk;x<+ ftys dk {ks=Qy 6836-33 oxZ fd0eh0 gSA
dqy f'k{k.k laLFkk, %&  
08 fMxzh dkyst
02 VsfDudy dkyst
10 vkS|ksfxd izf'k{k.k laLFkk,a
;wfuoflZVh fujad gSA
ufn;k %&   jk;x<+ ftys ds nf{k.k Hkkx essa iwoZ dh vksj cgus okyh egkunh dh lgk;d ufn;ka ekaM ,oa dsyks gSA
;krk;kr lqfo/kk,a %&  

jk;x< 'kgj ftys dk ,d fodkl'khy 'kgj gS tks eq[;ky; Hkh gSA jk;x< 'kgj dydRrk] eqacbZ] eq[; jsy ekxZ ij fLFkr gS ;gka lHkh xkfM;k :drh gSA bl jsy ekxZ ij jk;x< ftys dh lhek ds vUrxZr tkexkao] dksrjfy;k] jk;x<] fdjksMheyuxj] Hkwinsoiqj] jkcVZlu] [kjfl;k ,oa >kjkMhg jsYos LVs'ku fLFkr gSA

lM+d ekxZ NRrhlx<+ dh jkt/kkuh jkT; dh vksj ls lkjax< gksrs gq, ftyk jk;x< ls uoxfBr ftyk t'kiqj NRrhlx< dh vksj tkrh gS A jk;x< ftys ls vfEcdkiqj] fcykliqj] t'kiqj] dksjck] pkaik tkatxhj ftyk ds fy;s Hkh lM+d miyC/k gS rFkk lkjax< ls /kjet;x< rFkk lMd jk"Vªh; ekxZ izLrkfor gSA orZeku esa jk;x< ftys ls nks jk"Vªh; jktekxZ dzekad 200] 201 xqtjrk gSA ftudh nwjh yxHkx 150 fd0eh0 70 fd0eh gSA

jk;x< ftys esa 5 rglhy o 9 fodkl [k.M gS tks fuEukfdar gS

dzekad rglhy fodkl [k.M
1 jk;x< jk;x<+ iqlkSj
2 ?kj?kksMk ?kj?kksMk] ySywaxk] reukj
3 [kjfl;k [kjfl;k
4 /kjet;x< /kjet;x<
5 lkjax< lkjax<] cjedsyk

jk;x< iqfyl dks pkj vuqfoHkkx esa ckaVk x;k gS &
dz- vuqfoHkkx dk uke vuqfoHkkx ds varxrZ Fkkuks dk uke
1 uxj iqfyl v/kh{kd Fkkuk dksrokyh ] Fkkuk pdz/kjuxj ] Fkkuk dksrjkjksM ] Fkkuk iqlkSj ] pkSdh twVehy A
2 vuqfoHkkxh; vf/kdkjh ¼iqfyl½ [kjfl;ka Fkkuk Hkwinsoiqj ] Fkkuk [kjfl;k ] Fkkuk iwathiFkjk ]pkSdh tksch ] pkSdh [kjfl;k A
3 vuqfoHkkxh; vf/kdkjh ¼iqfyl½ /kjet;x< Fkkuk Nky ] Fkkuk ?kj?kksM+k ] Fkkuk /kjet;x<+] Fkkuk ySywaxk ] Fkkuk dkiw ] Fkkuk reukj ] pkSdh jS:ek [kqnZ ] Fkkuk cksjks ¼vizkjaHk½ A
4 vuqfoHkkxh; vf/kdkjh ¼iqfyl½ lkjax<+ Fkkuk lkjax<+ ] Fkkuk dkslhj ] Fkkuk Mksaxjhikyh ] Fkkuk cjedsyk ] Fkkuk lfj;k ] Fkkuk dudchjk¼vizkjaHk½ A

...
Shri B.N. Meena ( I.P.S. )

S.P. Raigarh
Notice
Help Line (Control Room)

 07762-100

 07762-222599

 9479193299